સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

આજનો સુવીચાર

કોઈ પણ મનુશ્ય મુક્તી વીહોણો રહી જશે નહી.
આખરે સૌને પુર્ણતાની પ્રાપ્તી થશે.
અહર્નીશ ઘોશણા કરો:
“આવો, મારા બન્ધુઓ!
તમે નીર્મળતાના અનંત મહાસાગર છો!
શીવરુપ બનો!
તમારા ઈશ્વરરુપને પ્રગટ કરો!”

–  સ્વામી વિવેકાનન્દ

One response to “આજનો સુવીચાર

 1. Rajiv Jani સપ્ટેમ્બર 20, 2010 પર 10:33 એ એમ (am)

  Here is my recent article on “create your own reality”

  Create your own reality

  Have you ever seen a fairy darting across the front lawn just before dusk on a late summer evening? Have you ever seen god when visiting your place of religion? Have you ever seen a unicorn standing on the edge of a forest as you drive along a mountain road? No? Why not?

  Do you think these things are impossible? Do you find it incomprehensible that these creatures of our imagination could exists? Why? Why is so hard to believe in fairies and unicorns and god? Are they not logical? Are they outside the boundaries of our concept of reality?

  REALITY IS WHAT WE BELIEVE IT IS.

  We tend to believe that which we already accept. This makes it very difficult for us to realize the vastness of our creation. It limits us. It denies us the opportunity to grow and evolve. For example, many people believe that since there has always been war, there must always be war.

  It is our perception of reality that keeps us from having great things and keeping same things. It is our limited concept of what is real that stands between us and universal peace. Many people still believe that anyone who is not like them, like their immediate reality, is bad. They call these other people names. They disparage their culture and their traditions. Why? Because they have not yet come to understand that this world is filled with many realities. Whatever names you call other people are only an expression of your lack.

  If every thought is a command, who determines which reality we create? Two centuries ago doctors said fever was best treated with leeches. Is that your reality? Less than one century ago people said that God never meant for humans to fly. Is that your reality? Wright brothers did not agree and now we all believe in airplanes. Who determines your reality? You do of course. You have the right to believe whatever you want to believe. And whatever you believe is true! You have the power of your thoughts. You can create any reality you choose.

  Airplanes, trains and automobiles did not always exist. Somebody had to believe in them. Somebody somewhere imagined that computers, televisions, radios, toasters, cable cars and diet soda existed. Not to mention the billions of other things that make up our present reality. What about other things our minds can imagine but are not yet accepted as real? Star ships? Food replicators? Active-healthy life span of 150 years? Instantaneous travel? Time machine that can take us few hundred years back and forward? Love and harmony among all human kind?

  If you can think it, you can have it. You create your own reality. You are not limited by the reality your parents or grand parents created.

  Let us choose a future filled with all the good things your heart desires? Love, happiness, wealth and joy. We all can have everything we want in our lives. The universe has given us the power. All we have to do is ask. Ask and you create the reality of your dreams. Never doubt that the universe loves and encourages your goodness and forgives your mistakes. Reach out. Take that step. You are just one step away from a prosperity you can barely imagine, a reality of which you may have only dreamed.

  Open the door to your mansion. Visualize the impossible dream. Knock and the door shall be opened!

તમારા વિચારો જણાવશો?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: