સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

ચાની સામગ્રી – એક અવલોકન

સવારે ચા બનાવતાં …

This slideshow requires JavaScript.

અને તૈયાર થયો ……
ખુશબૂદાર ચાથી ભરેલો પ્યાલો.

જીવનના પ્યાલાને 

ખુશબૂદાર બનાવવાની સામગ્રી શી?

Comments are closed.

%d bloggers like this: