સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

વિપદ પડે નવ વલખીયે…(મનિષા પંડયા)

‘નૂતન ભારત’ શ્રેણીની વાર્તાઓ ગોતી ગોતીને લખી . પણ ઘર આંગણે, પરિચિત વ્યક્તિની પણ આવી કથા હાજરાહજૂર છે – તે આ સત્યકથાથી જાણવા મળ્યું – મન મ્હોરી ઊઠ્યું.

દાવડાનું આંગણું

વિપદપડેનવવલખીયે

આજથી પીસ્તાળીસ વર્ષપહેલાએકગાંધીવાદીશિક્ષકદમ્પતિએગુજરાતનાઅમરેલીજીલ્લાનાતરવડાગામમાંએકશિક્ષણયજ્ઞશરૂકર્યો. તરવડાનાદૂરસ્થઆશ્રમમાંકોઈશિક્ષકપોતાનીમરજીથીજવાતૈયારથતાહતા, એવાસમયેદંપતીએસ્વેચ્છાએકામમાથે ઉપાડીલીધું. શિક્ષકેપોતેતોલોકભારતીમાંથીશિક્ષણગ્રહણકરેલું, અનેલોભારતીનાગાંધીવાદીરંગમાંપૂરેપુરારંગાયલાહતા, પણએમનાધર્મપત્નીએપણરાજીખુશીથીએમાંસાથસહકારઆપવાનુંનક્કીકર્યું.

સેવાનાભેખધારીપતિપત્નીએઘરેઘરેફરીનેલોકોનેબાળકોનેશાળામાંમોક્લવા સમજાવ્યા. એમનીમહેનતઅનેનિષ્ઠાથીઅભિયાનસફળથવાલાગ્યું, અનેવર્ષોપછીલોકોપ્રયોગનુંઉદાહરણઆપવાલાગ્યા.

નાનાગામનાલાંબાવસવાટદરમ્યાનએમનેત્યાંચોથી દીકરીનોજન્મથયો. ત્રણ દીકરીઓનાજન્મપછીસગાંસંબધી દીકરાનીઆશારાખતાહતા. દીકરીનાજન્મથીઆનંદતોદૂરનીવાતછે,

View original post 773 more words

તમારા વિચારો જણાવશો?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: