સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

ચા – હાઈકૂ

ચા પર ઘણાં બધાં અવલોકનો લખ્યાં – આજે આ ચિત્ર હાઈકૂ !

જે કવિતા પરથી એ બનાવવાની પ્રેરણા મળી તે કવિતા આ રહી ….

A beautiful poem by Lee Tzu Pheng (Singapore Cultural Medallion winner)

Sip your Tea
Nice and Slow,

No one Ever knows
when it’s Time to Go,
There’ll be no Time
to enjoy the Glow,
So sip your Tea
Nice and Slow…

Life is too Short but
feels pretty Long,
There’s too Much to do , so much going Wrong,
And Most of the Time You Struggle to be Strong,
Before it’s too Late
and it’s time to Go,
Sip your Tea
Nice and Slow…

Some Friends stay,
others Go away,
Loved ones are Cherished, but not all will Stay ,
Kids will Grow up
and Fly away,
There’s really no Saying how Things will Go,
So sip your Tea
Nice and Slow…

In the End it’s really
all about Understanding Love,
For this World
and in the Stars above,
Appreciate and Value who truly Cares,
Smile and Breathe
and let your Worries go,
So, Just Sip your Tea
Nice and Slow….

તમારા વિચારો જણાવશો?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: