સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

MY SOUL HAS A HAT

MARIO de ANDRADE
 San Paolo 1893-1945

I counted my years & realized that I have
less time to live by, 
than I have lived so far.

I feel like a child who won a pack of candies:
at first he ate them with pleasure, 
but when he realized that there was little left,
he began to taste them intensely.

I have no time for endless meetings
where the statutes, rules, procedures
& internal regulations are discussed, 
knowing that nothing will be done.

I no longer have the patience
to stand absurd people
who, despite their chronological age, 
have not grown up.

My time is too short: I want the essence, 
my spirit is in a hurry. 
I do not have much candy In the package anymore.

I want to live next to humans, 
very realistic people who know
How to laugh at their mistakes,
Who are not inflated by their own triumphs 
& who take responsibility for their actions.

In this way, human dignity is defended
and we live in truth and honesty.
It is the essentials that make life useful.
I want to surround myself with people
who know how to touch the hearts of those
whom hard strokes of life have learned to grow,
with sweet touches of the soul.

Yes, I’m in a hurry. I’m in a hurry
to live with the intensity
that only maturity can give.
I do not intend to waste
any of the remaining desserts.

I am sure they will be exquisite, 
much more than those eaten so far.
My goal is to reach the end
satisfied and at peace with
my loved ones and my conscience.

We have two lives
& the second begins
when you realize
you only have one.

એક મિત્રે આ કવિતા મોકલી અને ગમી ગઈ. થોડાક વિચાર જન્મ્યા !

૭૮ વર્ષની ઉમરે આ કવિતા મળી, સદભાગ્યે એવું ‘એક જ જીવન’ દસેક વર્ષથી જીવાવા લાગ્યું છે. જ્યારથી એ પ્રતીતિ થઈ છે, ત્યારથી આ વાત કેટલી બધી સાચી છે – તે બાબત કોઈ જ સંશય રહ્યો નથી. માત્ર એક જ વસવસો રહે છે કે,

આ ભાન ઘણું વહેલાં આવી શક્યું હોત.

ખેર ….

જાગ્યા ત્યારથી સવાર

One response to “MY SOUL HAS A HAT

 1. pragnaju મે 12, 2021 પર 4:43 પી એમ(pm)

  In the Emergency Department, we face death every single day. Some of those who die are old and ready.
  Others are taken before their time, before they’ve had the chance to make their mark, to achieve, to experience the things that we take for granted.
  The first time that mortality really hit home for me was when I was brushing the hair of a girl who had died in an accident, trying to make her look better for when her parents and sister came to see her. I washed her hands and face, found some flowers to put on the shelf behind her and checked her wristband to make sure that I didn’t forget her name.
  She had been born on the same day as me.
  She had, undoubtedly, had hopes and dreams. On the back of her hand was the re-entry stamp from a nightclub. In her pocket, a laughing picture taken with an instant camera.
  Born the same day as me.
  My Gran always used to say “you’re a long time dead” and I had always laughed.
  I wouldn’t say that I had an epiphany, there was no sudden desire to travel the world and meet people. But at that moment, I realised that we never know what will happen tomorrow, that we should enjoy our today.
  The daughter of an acquaintance was diagnosed, at the age of 17, with cancer. She had always wanted a tattoo, her parents had told her no. On one of the days when she was feeling able, she went to a tattoo studio. Her tattoo:
  One life, live it.
  Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did so. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.
  Mark Twain

તમારા વિચારો જણાવશો?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: