સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

વોલ્ટ ડિઝની

કોણે આ નામ નહીં સાંભળ્યું હોય?

સ્વપ્નદૃષ્ટા

એમની જીવનકથા વાંચી અને મન અભિભૂત થઈ ગયું . અહીં એમની જીવનકથા લખવા આશય નથી. પણ એમનાં ગમી ગયેલાં બે વચનો રજુ કરતાં આનંદ – ઉત્સાહ વિભોર થઈ જવાય છે –

“Somehow I can’t believe that there are any heights that can’t be scaled by a man who knows the secrets of making dreams come true. This special secret, it seems to me, can be summarized in four Cs. They are curiosity, confidence, courage, and constancy, and the greatest of all is confidence. When you believe in a thing, believe in it all the way, implicitly and unquestionable.”

“I just want to leave you with this thought, that it’s just been sort of a dress rehearsal, and we’re just getting started. So if any of you start resting on your laurels, I mean just forget it, because…we are just getting started.”

તમારા વિચારો જણાવશો?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: