સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

Category Archives: ઓરીગામી

અમીર

અમીર છું હા!
સર્જન કરી દીધુ.
ટોપીઓ ચાર !

ઓરીગામી – યુધ્ધ જહાજ

 

યુધ્ધ જહાજ

યુધ્ધ જહાજ

ઓરીગામી – યોધ્ધો

 

યોધ્ધો

યોધ્ધો

ઓરીગામી – કાબર

કાબર

કાબર

ઓરીગામી – કચરાની સુપડી

 

કચરાની સુપડી

કચરાની સુપડી

ઓરીગામી – તંબુ – 2

 

તંબુ-2

તંબુ-2

ઓરીગામી – તંબુ

 

તંબુ

તંબુ

ઓરીગામી – ટેબલ-2

 

ટેબલ-2

ટેબલ-2

ઓરીગામી – સીલ

 

સીલ

સીલ

ઓરીગામી – રોબીન

 

રોબીન

રોબીન