સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

Category Archives: સહીયારું વાર્તા લેખન

ચા – સહિયારું સર્જન

‘ગુગમ’ અન્વયે ‘ચા’ અંગે મિત્રોનાં લખાણો ….

ઝાટકો – સહિયારું સર્જન

        દરેકના જીવનમાં કોઈક ને કોઈક પ્રસંગ આવી જ જાય છે, જે જીવનને એક ઝાટકો, એક ધક્કો આપી જાય છે. કદાચ જીવનની દિશા જ બદલી દે તેવો વળાંક. એ ઉપર પણ લઈ જાય કે નીચે પણ. કોઈક સાવ નાના ઝાટકા પણ હોય છે, જે ખાસ પરિવર્તન આણતા નથી, પણ એમની યાદ બધી યાદોને અતિક્રમીને જીવનભર કાયમી રહી જાય છે.

અહીં
ગુજરાતી ગરિમા મંચ ‘ગુગમ’ ના સભ્ય મિત્રોએ પોતાના જીવનમાં અનુભવાયેલા આવા ધક્કા, ઝાટકા સૌને વહેંચ્યા છે. એના વાંચનથી કોઈના જીવનમાં ધક્કો લાગી જાય અને સુભગ,
શ્રેયસ્કારી  વળાંક આવી જાય, એવી
અભર્ય્થના.
– ‘ગુગમ’ તંત્રી મંડળ
નીચે જણાવેલ મિત્રોના અનુભવો આ ઈ- બુકમાં સમાવેલા છે –

અંજના શુકલ

અર્ચિતા દીપક પંડ્યા

ગીતા ભટ્ટ

ચિરાગ પટેલ

જયશ્રી પટેલ

જિતેન્દ્ર પાઢ

નિરંજન મહેતા

નૂતન કોઠારી ( નીલ )

પ્રીતિ ભટ્ટ.. પ્રીત

મનીશ ઝીંઝુવાડિયા

રમેશ બાજપાઈ

રીટા જાની

લતા હિરાણી

વલી મુસા

વૈશાલી રાડિયા

સુરેશ જાની

હરીશ દવે

વિચાર યાત્રા

      સંસ્થાઓ દ્વારા, સામૂહિક, સહિયારા પ્રયત્નો દ્વારા થતી સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓ હવે નેટ ઉપર ઘણી બધી છે.પોતાની કે બીજેથી લીધેલી રચનાઓ પ્રકાશિત કરનારા બ્લોગો તો સેંકડોની સંખ્યામાં છે. પણ એકલે હાથે મિત્રોની રચનાઓનું ઈ-બુક રૂપે પ્રકાશન કરનારનો જુસ્સો ‘મૌલિક’ જ કહેવાય! અને એક નહીં પાંચ પાંચ પ્રકાશનો અને તે પણ માત્ર પાંચ જ મહિનામાં.

      કોણ છે એ મૌલિક જુસ્સા વાળો જણ ?

      એકત્રીસ જ વરસનો એક તરવરતો યુવાન મૌલિક રામી – એનો પરિચય એના જ શબ્દોમાં અહીં

mau11

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરો.

અને એ નોંધી લો કે, એનો વ્યવસાય છે – પશ્ચિમી સંગીત !

અને એ પાંચ પુસ્તકો – અહીં….

mau12

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરો.

એક જ ચોપડી જુઓ અને એમાંના લેખ તો શું – એની રંગભરી રજૂઆત પર પણ મોહી પડશો.

સલામ મૌલિક …..
સલામ આ ઈ-બુકો બનાવવાની એની કળાને….

જ્યાં સુધી ગુજરાત આવા મૌલિકોને પેદા કરશે,
ત્યાં સુધી ગુજરાતી અમર રહેશે
અવનવી ક્ષિતીજો આંબતી રહેશે.

અહા! જિંદગી….. કોલ સેન્ટરની જિંદગી – માનવ પારેખ, સુરેશ જાની

એક સાવ નવો નક્કોર પ્રયોગ
—————————————————————
એક વાર્તા, બે લેખક
એક ત્રીસીની અંદરનો, તરવરતો જુવાન,
બીજો સિત્તેરની નજીકનો ડોસો

દરેકના માતાપિતા કહેતા હોય છે કે, મારો દીકરો ડોકટર બનશે, મારો દીકરો એન્જીનીયર બનશે પણ કોઈ એમ કહે છે કે ‘ મારો દીકરો કોલ સેન્ટરમાં કામ કરશે? ‘

તો આજે જરા કોલ સેન્ટરમાં કામ કરનારાની જિંદગી કેવી હોય ; તેના ઉપર આછી નજર મારી લઈએ.

હુંજ્યારેકોલસેન્ટરમાંકામકરતોત્યારે જિંદગીતોએવીકે, જાણેકુવામાંયનાદેડકાજેવી. એવૂંમાટેકારણકેકોલસેન્ટરમાંછોકરાઓનીશીફ્ટ(નોકરીનોસમય) બપોરે.૦૦થીપછીનોહોયઅનેતેમાંપણકલાકનીનોકરીઅને કલાકની જેને રિસેસ – અથવા ઓક્સ (Aux, બળદ નહીં ! ) કહેવામાંઆવે છે. તેમાંયપણઅલગઅલગઓકસહોયજે નીચેમુજબછે

  • Aux 1 – Tea Break જે૨૫મિનીટનોહોયજેનેપોતાનીમરજીમુજબટુકડેટુકડેવાપરીશકાય
  • Aux 2 – Meal Break – જમવામાટેની૩૦મિનીટ
  • Aux 3 – Tagging Aux – ટેગીંગમાટેની૩૦મિનીટ
  • Aux 4 – T.L Meeting (ટીમલીડરજ્યારેબોલાવેત્યારેનાખવાનોહોયજેનીકોઈલીમીટનહી) ટુંકમાંબંબુસેસનઓક્સ ( બોસનો વિશેષાધિકાર! )
  • Aux 5 – Refresher Aux – જેનવીમાહીતીકેકોઈસેસનહોયત્યારેનાખવાનોહોય ; જેનીપણકોઈ લિમિનહી
  • Aux 6 – Outbound Calling Aux – જ્યારેગ્રાહકનેકોઈખોટીમાહીતીઆપીહોયકેએજન્ટદ્વારાકોઈભુલથઈહોયત્યારેસામેથીકોલકરવામાટેનોઓક્સ
  • Aux 7 – IT Downtime Aux – જ્યારેકોમ્પયૂટર બગડ્યુંહોયત્યારે , કે પછી સીસ્ટમઅપડેશનમાહોયત્યારેનાખવામાટેનોઓક્સ

જ્યારેશીફ્ટશરુથાયતેની૨૦મિનીટપહેલાપહોચીજઈ Briefing લેવુંપડે; જેમાંઆજના દિવસમાકોઈનવીઓફરઆવીહોયકે, કોઈઅગત્યનીમાહિતીહોયતેઆપવામાંઆવે . પછીપોતાનાશીફ્ટ ટાઈમમુજબ Pc ગોતીનેઠેકાણેબેસી જવુંપડેજેને Login કહેવામાંઆવે. જોસમયસરબેસીએ તો Schedule adherenceનામાર્કકપાઈજાય. અનેછેવટે PLBS ના૫૦૦રૂપીયાકપાઈજાય. એટલેગગો કે ગગી ટાઈમસરકામતોકરે!

એમાંયટેલીકોમકંપનીમાંતોજાતજાતનાકોલરકોલકરતાહોય. એમાંતોરોજેરોજે૨૦થી૪૦નવીનક્કોરનોટોમળે. જેમાંએજન્ટઅનેગ્રાહકવચ્ચેકેવાસંવાદોથાયતેતોજોવાજેવીથાય! કેટલાંક ઉદાહરણએટલેકેસેમ્પલજુઓ.-

પ્રશ્ન – “સાહેબ, કોઈનવીઓફરઆઈસે?”

જવાબ – “જીહાં, બીલકુલઆવીછે૧૦૨રુપીયામાંરોજના૫૦૦મેસેજલોકલઅનેનેશનલવપરાશપાટેમાટેમળશેજેનીમર્યાદા૩૦દીવસનીરહેશે.”

પ્રશ્ન – “પણસાહેબ, મેસેજકરતો ચ્યોં આવડેસં મનં ?

——————————

લોઆવાયમળેઅનેએમાંયપાછોબનાસકાંઠાનોઘરાકહોયતોઆવીબન્યું.(કોઈબંધબેસતીપાઘડીપહેરીલેતા- હુંપણમુળબનાસકાંઠાનો જછું) એનીસાથેકેવીચર્ચાથાયતેજુઓ.-

પ્રશ્ન – “નમસ્કારસાહેબ, કોઈનવીઈસ્કીમ?”

જવાબ – “જી હાં! ચોક્કસછે, પરંતુતેનીવિગતચેકકરતાંમનેએકમિનીટજેટલોસમયલાગશેત્યાંશુધીહુંઆપનાકોલનેએકમિનીટમાટેહોલ્ડપરરાખીશકું?”

પશ્ન – “પણ, સાહેબચેટલીવારલાગશે?”

જવાબ – “માત્રએકમિનીટ, ધન્યવાદ

——————————-

હવેસાહેબગ્રાહકનેહોલ્ડપરરાખીઆજુબાજુમાંબેઠેલીઅપસરાઓસાથેબિન્દાસ વાતોકરતાહોયઅનેગ્રાહકનોકોલઉપાડે, એનાબાપબેએવીહાલતહોય. અનેએમાંજોરાકનુંબેલેન્સ કપાઈગયુંહોયતોતોગયોસમજો . કોલઉપાડવાકરતાંઊડાડીજલ્દીનાખે.

કેટલાકતોટાઈમપાસકોલરપણઆવે. વળીકેવીવાતકરેતેજોઈએ.

પશ્ન – “ તમારુંનામશું? “

જવાબ – “ — “

પશ્ન – “ તમેકયાગામના?”

જવાબ – “માફીચાહુંછું. તમારેમાહિતીશુંમેળવવીછે?, તેજણાવો.”

પશ્ન – “ તોતમારીબોલીપરથીતમેજામનગરનાછો; એમલાગ્યુંમાટેપૂછ્યું. બેઘડીમજાનીવાતોકરીલોનેયાર? “

————————————–

લોબોસ! આવીપણઆઈટમોમળીજાય. અનેકેટલીકવારતોજવાબઆપવોપણભારેપડીજાય; એવુંથાય. એમાંએવુંછેકેરાત્રે૧૨.૦૦વાગ્યાપછીતોપ્રેમીપંખીડાઓનાકોલવધારેહોય અને વધારામાં પૂરું કોક’ દીકોલગર્લપણભટકાઈજાય.. એમાંકેવીવાતથાયતેજુઓ. ( દાદાતોલખતાંલખીદીધુંપણવાસ્તવમાંહકીકતછેએમાંયમારાભાગમાંઘટી )

————————————————

પશ્ન – “ તમારોઅવાજબહુસ્વીટછેહોં.. તમેપરણેલાછો? “

જવાબ – “ આભાર! પરંતુક્ષમાચાહીશઅમેઅહીથીકોઈપણપ્રકારનીઅંગતમાહિતીનથીઆપીશકતા

પશ્ન – “ કાલેમારીજોડેસિનેમાજોવાઆવશો?”

જવાબ – “ અમારીકમ્પનીનાકામઅંગેવાતકરો.”

પશ્ન – “ આવુંશુંકરોછો? ”

જવાબ – “જાણકારીમળીગઈહોયતોફોનમુકીશકોછો

પશ્ન – ” એકવારઆઈલવયુ’ કહોતોફોનમુકું.

————————————

આવીયેફાટેલીનોટોમળીજાયઅનેમાફીચાહુંછુંતથાક્ષમાચાહુંછુશબ્દો દિવસમાંહજારોવારઉચ્ચારાઈજાય. સાચીવાતકહુંતોએકવારમારીગર્લફ્રેન્ડસાથેવાતકરતાંકરતાંમારાથીબોલાઈગયેલુંકેમાફીચાહુંછું, રવિવારે પિક્ચરજોવાનહીઆવીશકાય“.

પછીતોહેભગવાન!

————————————

એકવારમારાદોસ્તનીપ્રેમીકાનોફોનમારાપરઆવીગયેલતેનીવાતકરવાનીસ્ટાઈલજુઓ.

પ્રશ્ન – “પ્રણવ ! કાલેબગીચામાંબહુમજાઆવીહતીહોં.”

જવાબ – “ પણહુંપ્રણવનથી. માનવછું! “

પશ્ન – ” પ્રણવનેટ્રાન્સફરકરીઆપશો? પ્લીઝ

જવાબ – ” માફીચાહુંછું

————————————-

જ્યારેપ્રણવ Aux 2 પરમળેછેત્યારેજુઓ….

માનવ – “ અલ્યાપ્રણવ, તારીપ્રેમિકાનોફોનહતો. હવેતોતું બગીચાસુધી પહોંચીગયો. હવેઆગળક્યારેવધેછે? લગનકરવાનોછેકે, રામરામ? “

પ્રણવ – “ મેંકેટલીવારએનેકહ્યુંકે, અહીંફોનનહીંકરવાનો. પણએનાથીરહેવાતુંનથી. ચાલલન્ચપતીગયું. પાછાકબીમાંઘુસીજઈએ. નહીંતર Schedule જશે. “

માનવ – “ બેસનેયાર! આવીમજેનીવાતજામીછે; ત્યાંઊઠવાનીક્યાંવાતકરેછે? “

પ્રણવ –  “ અલ્યા! દસમાર્કકપાઈજશે. કાલેયકપાયાતા. “

માનવ – “ એતોહુંમનીશનેકહુંછું Aux 5 નાખીદેસે

પ્રણવ – “ તુંયગુરુછેયાર! મનેહવેખબરપડીતારા TL કાંડીકેમકહેછે?“

————————————

હવેજ્યારેપ્રણવપાછોઓફીસમાંપહોચે છે કેતરતતેના TC કહેછેકે Aux 4 નાખ TL બોલાવેછે. આગળજોઈએકેકેવુંબંબુસેસનથાયછે.

બોસ(TL)નીકેબિનમાં,-

—————————————

બોસ : “ પ્રણવ! આજકાલતારુંધ્યાનકામમાંનથીરિસેસમાંટાઈમવધારેલેછે. ઘરાકનીફરિયાદોપણવધીગઈછે. ‘ સીસેટમાંયતુંલોચામારેછે. ગયામહિનેતારાપાંચસોરૂપિયાકપાયાહતા. મહિનેઆઠસોકાપવાપડશે. કંઈલફરામાંફસાયોછે? આમચાલશેતોતુંજેકમ્પનીનાકોલહેન્ડલકરેછે; તેનોકોન્ટ્રાક્ટબંધથઈજશે.”

પ્રણવ – “ સાહેબ! આટલીવારજવાદો! “

બોસ – “ મારેડિરેક્ટરનેશુંજવાબઆપવો?

—————————–

આવીછેકોલસેન્ટરમાંકામકરનારાઓની જિંદગી – જેનેપોતાની કરીઅરમાંકોઈપણતહેવારપોતાનાઘરેશાંતિથી માણ્યો હોયઅનેજોરજામેળવવીહોયતોતેનામાટેપંદરદીવસઅગાઉથીનોંધાવવી પડે. જોકેમેંકોલસેન્ટરની જિંદગીવધારેજોઈ હતી કારણકે, પરફોર્મન્સસારુંહોવાનાકારણેમાત્રત્રણમહીનામાંસેલ્સટીમમાંમારી ટ્રાન્સફરથઈગઈ હતી.

————————————————

હવે જુઓ – દાદાની ઈન્ટરનેશનલ કલ્પના …

સ. “ ગુણ્ટ, ગુરુરુ ગુણ્ટ. એમન્ડી! મીરુ — કમ્પનીલા ચપન્ડી? “

જ. “ વીચ લેંગ્વેજ?”

સ. “ નેનુ વિજયવાડાલો ઉન્નાનુ. ઇદી તેલુગુ માટલાડુચુન્નાનુ.”

જ. “ વેઈટ. ટ્રાન્સફરીંગ ટુ હૈદ્રાબાદ.”

સ.  “ દ માયો દ પ્રેગુન્તાસ ?

જ.  “ સ્પેનિશ? ગ્રાસિયાસ. ટ્રાન્સફરીન્ગ ટુ મેડ્રીડ.”

======================

બેટા! જીવનના અનેક રંગ હોય છે; અનેક પાસાં હોય છે. આ એક નવા જમાનાનો નજારો જોવા મળ્યો.

બીજા ઘણા બધા સ્વાનુભવો વાંચો. ( માત્ર 74  જ છે ! )

 

– માનવ પારેખ :   એની વેબ સાઈટ [ વીણેલાં મોતી }

– સુરેશ જાની

નવી પેઢી – મારી કથા

લઘુકથા અભિયાન

મૂળ આરંભ

“ચંપકલાલ મારફતિયા” ધીરધાર  પેઢીના માલિક ચંપકલાલ યુવાન  વયે મૃત્યુ પામ્યા અને તેમની પાછળ પત્ની ચંપાબેન અને બે વર્ષના સત્યેન્દ્રને એકલા મૂકતા ગયા. ચંપાબેને પોતાને બે પૈસા મળતા રહે; એમ ગણીને મુનીમ સૂર્યપ્રસાદને ધંધો ચાલુ રાખવા વિનંતી કરી.

ઓછું ભણેલા પણ ગણેલા મુનીમજીએ તેમની કલ્પનાશીલતાથી ધંધાને વિકસાવ્યો. જુદા જુદા ધંધામાં વૈવિધ્યકરણ કરીને “ચંપકલાલ મારફતિયા”ના નામ ને  શહેરમાં એક ઊંચા મુકામ ઉપર પહોંચાડી દીધું.

બરાબર ત્રેવીસ વર્ષ  પછી સત્યેન્દ્રે MBA( FINANCE)  કરીને પેઢીમાં પગ મૂક્યો. બધા ચોપડા અને ધંધાની રીતભાત જોઇને તે તરતજ એક ફેસલા ઉપર આવ્યો.

———————————-    તેર તેર શક્ય અંતો વાંચ્યા!

હવે વાંચો છેવટનો અંત!

સત્યેન્દ્ર વિચારતો બેઠો હતો; ત્યાં જ એના રૂમનું બારણું ખૂલ્યું. મુનિમજી ચાર ગુંડાઓ સાથે દાખલ થયા અને લાકડીઓ મારી મારીને સત્યેન્દ્રને અવલ મંજિલ પહોંચાડી દીધો. આ આઘાત ન જિરવી શકાતાં ચંપાબેને આપઘાત કર્યો. મુનિમને પોતાનું સામ્રાજ્ય વિસ્તારવા હવે છૂટ્ટો દોર મળી ગયો.

સત્યેન્દ્રે પેઢીનો વહિવટ હસ્તગત કર્યો. એની બાહોશી જોઈ સૂર્યપ્રસાદે રાહતનો દમ ખેંચ્યો અને હરદ્વાર જઈ આત્માના કલ્યાણ માટે ભજન, ધ્યાન જેવી પ્રવૃત્તિઓમાં સમય ગાળવા માંડ્યો.

હજુ  બીજા બે ચાર શક્ય અંતો મનમાં આકાર લઈ રહ્યા છે !

પણ આ કથા કોઈ જૂદા જ રાહ પર મારા મનમાં ફંટાઈ રહી છે.

આ આમંત્રણને વધારે જાહેરાત અને પ્રચારથી વધારે લોકો સુધી પહોંચાડી શકાયું હોત. દૈનિકોના માધ્યમનો સહારો લઈ, લાખો લોકો સુધી પહોંચાડી શકાયું હોત. અંગ્રેજી, હિન્દી, મરાઠી , તામીલ., સ્પેનીશ …  ભાષીઓ સુધી આ ઈજન વિસ્તરી શક્યું હોત.

જાતજાતના લોકોની ભાતભાતની વિચારસરણીને છૂટ્ટો દોર આપી શકાયો હોત. અને એક જ મૂળના, એક જ આરંભવાળા વાર્તાપ્રવાહને સાવ વિભિન્ન દિશાઓમાં વાળી શકાયો હોત.

અનુભવી નિરીક્ષકો પાસે આ હંધીય કથાઓનું વિવેચન કરાવી શકાયું હોત. કાબેલ નિર્ણાયકો  પાસે એ સૌનું મૂલ્યાંકન કરાવી ઈનામો આપી શકાયાં હોત.

પણ .. એમ નથી કરવું – નથી કર્યું !

હવે તો આખાયે પ્રયોગ પર સુરેશ જાની બ્રાન્ડ ‘અવલોકન’ કરવાનો વખત આવી પૂગ્યો છે!

…………….

જીવનની બધીયે વાર્તાઓનું મૂળ એક જ. શ્રી. દિનેશ વકીલ જેવા કો’ક   સર્જકને એક દી’ દિવ્ય કે દુષ્ટ વિચાર આવ્યો અને સર્જનની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ. એની ચરમસીમાએ માનવજીવ સર્જાયો અને લો! બધીયે ઘડભાંગ શરૂ. એક જ પ્રસંગ અને અનેક અંત. અનેક વિચાર ધારાઓ, અનેક સંસ્કાર. અનેક ભાષાઓ, ધર્મો, રિવાજો, રસમો, રીતભાતો. અનેક મૂલ્યાંકનો. જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન. યુદ્ધ અને વિનાશ. વિજય અને હાર. વિકાસ અને આગેકૂચ. સંસ્કૃતિઓનો પ્રાદુર્ભાવ, ઉત્થાન અને પતન. અનેક સુધારકો, વિચારકો, પેગંબરો, રાજાઓ, સમ્રાટો, સેનાપતિઓ આવ્યા અને ગયા. નકશાઓ બદલાતા રહ્યા. વાતાવરણ અને પર્યાવરણ પલટાતાં ગયાં. અનેક રૂપે નવી નવી વાર્તાઓ આકાર લેતી ગઈ. જીવનની જટીલતા  વધતાં માનવજીવનના સ્ફટિકમાં અનેક પાસાં ઊમેરાતાં ગયાં.

આ જ તો છે. માનવ મનના મેઘધનુષ્યના રંગો. અરે! એ સાત રંગો તો શું? પેઈન્ટ શોપની કલર પેલેટના હજારો રંગોને પણ રજકણ સમાન બનાવી દે; તેવાં આ અફલાતૂન માનવ મનના રંગો છે. એની કથા હજારો મહાભારતને પણ પાછા પાડી દે તેવી મહાકાય છે.

ધન્ય છે શ્રી. દિનેશ વકીલને – ભૂલ્યો એ અજાણ્યા અણદીઠ સર્જકને – જેણે આ ગુરુકથાના નાયક જેવા માનવ જંતુનું સર્જન કર્યું. કદાચ એ પણ પસ્તાતો હશે.

જો કે, આપણા દિનેશ ભાઈ તો આ પ્રયોગથી બહુ ખુશ છે, એવો ઈમેલ સંદેશ મળ્યો છે !!

નવી પેઢી – 13 : દિનેશ વકીલ – લઘુકથા અભિયાન

લઘુકથા અભિયાન

મૂળ આરંભ

“ચંપકલાલ મારફતિયા” ધીરધાર  પેઢીના માલિક ચંપકલાલ યુવાન  વયે મૃત્યુ પામ્યા અને તેમની પાછળ પત્ની ચંપાબેન અને બે વર્ષના સત્યેન્દ્રને એકલા મૂકતા ગયા. ચંપાબેને પોતાને બે પૈસા મળતા રહે; એમ ગણીને મુનીમ સૂર્યપ્રસાદને ધંધો ચાલુ રાખવા વિનંતી કરી.

ઓછું ભણેલા પણ ગણેલા મુનીમજીએ તેમની કલ્પનાશીલતાથી ધંધાને વિકસાવ્યો. જુદા જુદા ધંધામાં વૈવિધ્યકરણ કરીને “ચંપકલાલ મારફતિયા”ના નામ ને  શહેરમાં એક ઊંચા મુકામ ઉપર પહોંચાડી દીધું.

બરાબર ત્રેવીસ વર્ષ  પછી સત્યેન્દ્રે MBA( FINANCE)  કરીને પેઢીમાં પગ મૂક્યો. બધા ચોપડા અને ધંધાની રીતભાત જોઇને તે તરતજ એક ફેસલા ઉપર આવ્યો.

———————————-    હવે વાંચો વધુ એક શક્ય અંત મૂળ સર્જક પાસેથી !

સત્યેન્દ્ર આટલી તંદુરસ્ત વ્યાપાર વ્યવસ્થા જોઇને ચકિત થઇ ગયો; અને સુર્યપ્રસાદના પગે પડી આભાર માનવા લાગ્યો.

સુર્યપ્રસાદ મનમાં વિચારવા લાગ્યા ..

“વર્ષો પહેલા  એ કાચી ક્ષણે ચંપકલાલના ખુનનો  વિચાર આવ્યો, અમલમાં મુક્યો અકસ્માતમાં ખપાવી ભલે આટલું પ્રાયશ્ચિત કર્યું..પણ સાચું પ્રાયશ્ચિત તો તે ભૂલ કબુલ કરી માફી માંગી લેવામાં છે. સુર્યા,   અભિમાન છોડીને માફી માંગ..”

મારા વહાલા વાચક મિત્રો.. શું સુર્યપ્રસાદ  માફી માંગી શકશે?

– દિનેશ વકીલ : અમદાવાદ

આવતીકાલે આખા અભિયાનનું સમાપન : મારી કથા સાથે …..

નવી પેઢી – 12 : અંકિત વોરા – લઘુકથા અભિયાન

લઘુકથા અભિયાન

મૂળ આરંભ

“ચંપકલાલ મારફતિયા” ધીરધાર  પેઢીના માલિક ચંપકલાલ યુવાન  વયે મૃત્યુ પામ્યા અને તેમની પાછળ પત્ની ચંપાબેન અને બે વર્ષના સત્યેન્દ્રને એકલા મૂકતા ગયા. ચંપાબેને પોતાને બે પૈસા મળતા રહે; એમ ગણીને મુનીમ સૂર્યપ્રસાદને ધંધો ચાલુ રાખવા વિનંતી કરી.

ઓછું ભણેલા પણ ગણેલા મુનીમજીએ તેમની કલ્પનાશીલતાથી ધંધાને વિકસાવ્યો. જુદા જુદા ધંધામાં વૈવિધ્યકરણ કરીને “ચંપકલાલ મારફતિયા”ના નામ ને  શહેરમાં એક ઊંચા મુકામ ઉપર પહોંચાડી દીધું.

બરાબર ત્રેવીસ વર્ષ  પછી સત્યેન્દ્રે MBA( FINANCE)  કરીને પેઢીમાં પગ મૂક્યો. બધા ચોપડા અને ધંધાની રીતભાત જોઇને તે તરતજ એક ફેસલા ઉપર આવ્યો.

———————————-    હવે વાંચો વધુ એક શક્ય અંત

બેલેન્સ શીટ ઉપર નજર નાખતા એનું મન આગલા દિવસની ઘટના સાથે જોડાઈ ગયું.  તેને જાણીતી કંપની તરફથી ૨૫ લાખના પેકેજની ઓફર થઇ હતી..મન ડગુ મગુ થઇ  રહ્યું હતું..શું ફેસલો લેવો તે નક્કી કરી નહોતો શકતો.. આખી રાત સુઈ નહોતો શક્યો. મલ્ટી નેશનલ કંપનીના સપના આવ્યા કરતા હતા.

મૈ ઇધર જાઉં  યા ઉધર જાઉં?

ચોપડા જોઇને વિચાર પાક્કો કર્યો.. નાનો  પણ રાઈનો દાણો છું.  આટલી સારી ચાલતી પેઢીને જ શું કામ ઉપર ના લાવું?  દેશનું ધન દેશમાંજ કેમ ના રહેવા દઉં ?
મેરા ભારત મહાન.

અંકિત વોરા

નવી પેઢી – 11 :ઉલ્લાસ ઓઝા – લઘુકથા અભિયાન

લઘુકથા અભિયાન

મૂળ આરંભ

“ચંપકલાલ મારફતિયા” ધીરધાર  પેઢીના માલિક ચંપકલાલ યુવાન  વયે મૃત્યુ પામ્યા અને તેમની પાછળ પત્ની ચંપાબેન અને બે વર્ષના સત્યેન્દ્રને એકલા મૂકતા ગયા. ચંપાબેને પોતાને બે પૈસા મળતા રહે; એમ ગણીને મુનીમ સૂર્યપ્રસાદને ધંધો ચાલુ રાખવા વિનંતી કરી.

ઓછું ભણેલા પણ ગણેલા મુનીમજીએ તેમની કલ્પનાશીલતાથી ધંધાને વિકસાવ્યો. જુદા જુદા ધંધામાં વૈવિધ્યકરણ કરીને “ચંપકલાલ મારફતિયા”ના નામ ને  શહેરમાં એક ઊંચા મુકામ ઉપર પહોંચાડી દીધું.

બરાબર ત્રેવીસ વર્ષ  પછી સત્યેન્દ્રે MBA( FINANCE)  કરીને પેઢીમાં પગ મૂક્યો. બધા ચોપડા અને ધંધાની રીતભાત જોઇને તે તરતજ એક ફેસલા ઉપર આવ્યો.

———————————-    હવે વાંચો વધુ એક શક્ય અંત….

જુદા જુદા ધંધામાં વૈવિધ્યકરણ કરીને “ચંપકલાલ મારફતિયા”ના નામ ને  શહેરમાં એક ઊંચા મુકામ ઉપર પહોંચાડવા માટે સત્યેન્દ્ર મુનીમજીના વખાણ કરે છે.  ઍક જ કંપનીના નેજા હેઠળ કારોબાર થવાને લીધે આવકવેરો ઘણો ભરવો પડતો હતો. સત્યેન્દ્ર તેના અભ્યાસ અને નાણાકીય કૌશલથી મુનીમજી ને જુદી જુદી કંપનીઓ બનાવવાનુ કહે છે. દરેક કંપનીના શૅરો બહાર પાડવાનુ સૂચન કરે છે. મુનીમજી ને કામની કદર રૂપે sweat equity offer કરે છે અને ખભે-ખભા મિલાવીને પ્રગતી કરવાનુ વચન આપે છે.

– ઉલ્લાસ ઓઝા- મુંબાઈ

નવી પેઢી – 10 : ભરત પંડ્યા – લઘુકથા અભિયાન

લઘુકથા અભિયાન

મૂળ આરંભ

“ચંપકલાલ મારફતિયા” ધીરધાર  પેઢીના માલિક ચંપકલાલ યુવાન  વયે મૃત્યુ પામ્યા અને તેમની પાછળ પત્ની ચંપાબેન અને બે વર્ષના સત્યેન્દ્રને એકલા મૂકતા ગયા. ચંપાબેને પોતાને બે પૈસા મળતા રહે; એમ ગણીને મુનીમ સૂર્યપ્રસાદને ધંધો ચાલુ રાખવા વિનંતી કરી.

ઓછું ભણેલા પણ ગણેલા મુનીમજીએ તેમની કલ્પનાશીલતાથી ધંધાને વિકસાવ્યો. જુદા જુદા ધંધામાં વૈવિધ્યકરણ કરીને “ચંપકલાલ મારફતિયા”ના નામ ને  શહેરમાં એક ઊંચા મુકામ ઉપર પહોંચાડી દીધું.

બરાબર ત્રેવીસ વર્ષ  પછી સત્યેન્દ્રે MBA( FINANCE)  કરીને પેઢીમાં પગ મૂક્યો. બધા ચોપડા અને ધંધાની રીતભાત જોઇને તે તરતજ એક ફેસલા ઉપર આવ્યો.

———————————-    હવે વાંચો વધુ એક શક્ય અંત….

૧-ધધો જુનવાણી રસમથી ચાલે છે.
૨-ઍણે સૌ પ્રથમ સુર્યપ્રસાદજીને ઉમર થઈ ગઈ છે એ કારણસર છુટા કર્યા.
૩-હીસાબ કીતાબની નવી પધ્ધતી અપનાવી.
૪-આ ધીરધારની પેઢી છે શખાવત કે સદાવ્રત નથી કહી જુના લેણદારોના ખાતા તેમની ગીરવે   મુકેલી અસ્ક્યમતો વેચી સરભર કર્યા.
૫.-પેઢીની વરસો જુની વિશ્વસનીયતા ઝંખવાણી,
૫- છાપામા પહેલે પાને છપાણુ ‘ ‘૧૦૦ વરસ જુની જાણીતી ધ્રીરધાર પેઢી ચંપક્લાલ મરફતીયા પેઢી એ દેવાળુ ફુન્ક્યું.”

– ભરત પંડ્યા : ભાવનગર

નવી પેઢી – 9 : દેવેન્દ્ર દેસાઈ – લઘુકથા અભિયાન

લઘુકથા અભિયાન

મૂળ આરંભ

“ચંપકલાલ મારફતિયા” ધીરધાર  પેઢીના માલિક ચંપકલાલ યુવાન  વયે મૃત્યુ પામ્યા અને તેમની પાછળ પત્ની ચંપાબેન અને બે વર્ષના સત્યેન્દ્રને એકલા મૂકતા ગયા. ચંપાબેને પોતાને બે પૈસા મળતા રહે; એમ ગણીને મુનીમ સૂર્યપ્રસાદને ધંધો ચાલુ રાખવા વિનંતી કરી.

ઓછું ભણેલા પણ ગણેલા મુનીમજીએ તેમની કલ્પનાશીલતાથી ધંધાને વિકસાવ્યો. જુદા જુદા ધંધામાં વૈવિધ્યકરણ કરીને “ચંપકલાલ મારફતિયા”ના નામ ને  શહેરમાં એક ઊંચા મુકામ ઉપર પહોંચાડી દીધું.

બરાબર ત્રેવીસ વર્ષ  પછી સત્યેન્દ્રે MBA( FINANCE)  કરીને પેઢીમાં પગ મૂક્યો. બધા ચોપડા અને ધંધાની રીતભાત જોઇને તે તરતજ એક ફેસલા ઉપર આવ્યો.

———————————-    હવે વાંચો વધુ એક શક્ય અંત….

સત્યેન્દ્ર સુર્યપ્રસાદને મળવા ગયો અને સુર્યપ્રસાદને કંપનીના ચેરમેન બનાવ્યા અને પોતે મેનેજીંગ director થયો.

સત્યેન્દ્રે સુર્યપ્રસાદની સંમતિથી computerisesd  accounts સિસ્ટમ ચાલુ કરાવી જેથી બધુ જ કામ સરળતાથી અને ત્વરિત ગતિથી થવા માંડ્યું. ધંધો વધારવા વધુ સમય મળતા ઊંચા નિશાન સાધી શકાયા.

માતા ચંપાબેનને કામદારોના કલ્યાણની જવાબદારી આપી. કામદારો પણ ખુશીથી વધુ કામ કરતા થયા.

–  દેવેન્દ્ર દેસાઈ