સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

Category Archives: ‘ઓશો’ રજનીશ

Ego -OSHO

A small extract – thanks to shri Sharad Shah, Ahemdabad.

========================

I KNOW YOU WANT US ALL TO RID OURSELVES OF OUR EGOS AND MINDS, AND IN MY CASE, I KNOW THAT THIS IS VERY NECESSARY, BUT FOR THOSE OF US WHO WILL BE RETURNING TO THE WEST, WOULD NOT A TOTAL ABSENCE OF MIND OR EGO MAKE LIFE MUCH MORE DIFFICULT?

………..

Prem Joyce,

WHEN I SAY, “DROP THE EGO, DROP THE MIND,” I don’t mean that you cannot use the mind any more. In fact, when you don’t cling to the mind you can use it in a far better, far more efficient way, because the energy that was involved in clinging becomes available. And when you are not continuously in the mind, twenty-four hours a day in the mind, the mind also gets a little time to rest.

ઇશ્વર- ‘ઓશો’ રજનીશ

         ઇશ્વર શીખવી શકાતો નથી, જાણી શકાય છે. અને બહુ મજાની વાત તો એ છે કે, જે લોકો ઇશ્વરને શીખી લે છે તેઓ જાણવાથી વંચિત રહી જાય છે, કારણકે, એ શીખ ઉધારની હશે, બીજાની હશે અને તેને જો તેમણે પકડી લીધું હશે અને તેને જ સત્ય માની અટકી જશે. પછી જે તેમની અંદર છે, જે ક્યારેય બહારથી નથી આવતું, તેની પાસે તેઓ શી રીતે પહોંચશે?
           આથી જે પાયાની વાત હું તમને કહેવા માંગું છું તે આ છે: તમે સાંભળ્યું હશે કે, લોકો જ્ઞાન શીખવે છે, પણ હું અજ્ઞાન શીખવું છું! જ્ઞાનને છોડતાં શીખવું છું . નહિ જાણવાની જે અવસ્થાઓ છે – અજ્ઞાનની જે અવસ્થા છે – તે ખૂબ જ અદ્ ભૂત , ખૂબ જ ક્રાંતિકારી છે.
– ‘ઓશો’ રજનીશ