સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

‘ઓપિનિયન’ પર

અમેરિકન હાઈવે પરની ત્રણ ઘટનાઓરિવરવૉક અને બંધ બારીત્રિવાયુ
ઘાસજ્ઞાન… જ્ઞાન… જ્ઞાન….પ્રતિકૂળમાંથી અનુકૂળ
ગટર અને ગુલાલકેફિયત વધારે ગમીસપનાંનો સોદાગર
%d bloggers like this: