સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

Tag Archives: પ્આણીપ્રેમ

પ્રાણીપ્રેમ

સીંહ સાથે દોસ્તી

સીંહ સાથે સ્નાન

સીંહને વ્હાલ.. અને સીંહ કરે વ્હાલ.

ઝ્માં નહીં . લાન્સેરીયા, દક્ષીણ આફ્રીકાના જંગલમાં.

શીકારીઓથી પ્રાણીઓને બચાવતાં પ્રાણીઓ સાથે જીગરજાન દોસ્તી થઈ ગઈ.

અને લુચ્ચું પ્રાણી ગણાતા હાયેનાને પણ આ દોસ્તી  કબુલ મંજુર છે.

હાયેનાઓના ટોળામાં

પ્રેમ સાર્વત્રીક, સર્વકાલીન છે. નહીં વારુ?

સાભાર : શ્રી. વીપીન પુરોહીત